สังคมผู้สูงอายุ พิจารณาตามช่วงอายุต่าง ๆ


                สำหรับสังคมผู้สูงอายุหรือคนชรา มีการแบ่งเป็นตามช่วงซึ่งเกณฑ์จำนวนผู้สูงวัยที่มีเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละช่วงวัยนั่นหมายความว่าคนแก่มีอายุยืนขึ้น การขยายตัวของคนสูงวัยมีอายุกว้างขึ้นจากทั่วโลก โดยผู้สูงวัยในเอเชียพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในแอฟริกาจะมีผู้สูงอายุน้อยสุดในโลก ทำให้สังคมผู้สูงวัยจากทั่วโลกมองว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่ชอบการปรับตัวหรือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการไม่ชอบเรื่องการใช้เทคโนโลยีทำให้เกิดความล้าหลัง มักจะชอบอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะเดินทางออกไปไหน

                การดูแลผู้สูงวัยในช่วงเริ่มต้นที่จะเป็นช่วงเริ่มต้นเข้าสู่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในช่วงเวลานี้จะถือว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังมีเรี่ยวแรงทำอะไรได้มาก เพราะถือว่าร่างกายยังไม่เสื่อมถอย ทำให้การดูแลร่างกายในช่วงเวลานี้ไม่ยาก แต่ต้องเน้นเรื่องการออกกำลังกายและตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อให้เตรียมพร้อมร่างกายให้ก้าวสู่ยังช่วงต่อไปได้อย่างแข็งแรง ซึ่งมีหลายคนที่ขาดความใส่ใจในช่วงเริ่มแรกอาจทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมา

                การดูแลผู้สูงวัยในช่วงเริ่มต้นที่จะเป็นช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องยอมรับว่าในช่วงวัยนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าช่วงแรก  ทำให้การดูแลและการดำเนินชีวิตในแต่ละวันต้องเพิ่มความระวัง รวมถึงผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยในช่วงนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ หลายคนอาจช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรืออารมณ์แปรปรวน มีโรคประจำตัวมากขึ้นทำให้การดูแลไม่ว่าเพศชายหรือหญิงต้องได้รับความใส่ใจมากขึ้น

                การดูแลผู้สูงวัยในช่วงเริ่มต้นที่จะเป็นช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป จะเป็นช่วงสุดท้ายของผู้สูงวัย ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุในช่วงนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่าช่วงที่สอง เพราะในช่วงเวลานี้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งเรื่องอารมณ์ การมองเห็น การหยิบจับ ทั้งการช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง อาจต้องจ้างคนมาดูแลเป็นพิเศษทำให้การดูแลและให้ความใส่ใจในช่วงนี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นวัยที่มีความปรวนแปรทางด้านอารมณ์อย่างมาก ทางที่ดีต้องรู้จักการหากิจกรรมด้วยการพูดคุยหรือสร้างรอยยิ้มก็จะช่วยเพิ่มความสุขได้เช่นกัน

                สำหรับช่วงวัยผู้สูงอายุที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจากทั่วโลก และการเก็บสถิตพบว่ามีจำนวนสูงมากขึ้นและบางคนก็มีการเจ็บป่วย หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่บางกลุ่มที่ดูแลตัวเองดีมาตั้งแต่ต้นก็จะอยู่ในช่วงวัยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทั้งนี้ผู้สูงวัยแต่ละคนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ดีเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวจึงเป็นคนสูงวัยที่มีค่าได้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *