ผู้สูงอายุผู้ชาย-ผู้หญิง ดูแลแตกต่างกันอย่างไร ?


สำหรับความแตกต่างของการดูแลผู้สูงวัยทั้งชายหญิงจำเป็นต้องมีวิธีการดูแลที่ต่างกัน การดูแลผู้สูงวัยเพศชายที่จะเป็นการแสดงการบริหารจัดการได้ดีกว่า ซึ่งจะมีแนวโน้มที่มีการจ้างงานที่มีความต่างกับผู้หญิง  เช่น การอาบน้ำหรือการแต่งกาย แต่ความใส่ใจของการดูแลผู้สูงวัยก็จะมีความคล้ายกัน แต่เรื่องกิจกรรมที่ควรเลือกให้ต้องดูตามความชอบเป็นพื้นฐานของแต่ละบุคคลเป็นหลักและควรดูตามช่วงอายุ

                การดูแลผู้สูงอายุระหว่าง 60-69 ปี ซึ่งจะเป็นช่วงที่เริ่มต้นเข้าสู่ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง แต่ก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงเป็นส่วนใหญ่ สำหรับช่วงวัยนี้จำเป็นต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้มากเพราะเป็นเรื่องที่เริ่มต้นของการเข้าสู่วัยชรา แต่ส่วนมากก็จะเริ่มพบกับปัญหาเรื่องโรคกระดูกพรุนทำให้ใครหลายคนต้องเริ่มรู้จักดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง

                การดูแลผู้สูงอายุระหว่าง 70-85 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีอายุเริ่มชราภาพมากแล้ว ก็จะมีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวมากขึ้น  การให้ความใส่ใจดูแลทั้งชายและหญิงต้องดูแลอย่างใส่ใจให้เยอะกว่าเดิม ดังนั้นผู้สูงอายุในช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและดูแลเรื่องกล้ามเนื้อ กระดูก เพราะว่าในช่วงเวลานี้จะมีปัญหาภาวะเรื่องเข่าเสื่อม ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินที่ต้องดูแลอย่างใส่ใจมากที่สุด ทั้งเพศหญิงหรือเพศชายจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีในเรื่องสารอาหาร

                การดูแลผู้สูงอายุระหว่าง 86 ปีขึ้นไป ในช่วงวัยนี้การดูแลทั้งชายและหญิงก็ต้องดูอย่างใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้แล้ว เพราะลูกหลานญาติจำเป็นต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ควรมีผู้ดูแลพิเศษเพราะเพื่อให้คุณสามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดีเป็นพิเศษ ทำให้การดูแลในช่วงนี้จะต้องดูแลใส่ใจกว่าวัยอื่น ๆ ทั้งนี้ในช่วงวัยนี้จะมีความน้อยใจในด้านอารมณ์ค่อนข้างสูง การดูแลต้องเข้าถึงอย่างใกล้ชิดมากที่สุด

                นอกจากนี้ผู้สูงวัยเพศหญิงและเพศชาย ต้องเรียนรู้จักที่จะปรับตัวเพื่อให้ได้มีความสุขในทุกช่วงวัน การเตรียมใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็ต้องรู้จักดูแลสุขภาพอนามัยให้ถูกต้อง การเฝ้าระวังและการรู้จักการชะลอความเสื่อมของร่างกาย การออกกำลังกายและความหลากหลาย ไม่ควรคิดถึงเรื่องอายุเพราะวันเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเราต้องสร้างความภาคภูมิใจในประสบการณ์ที่ผ่านมา การเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญที่คุณต้องรู้จักการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะหญิงหรือชายหรือช่วงวัยใดก็ตามต้องเฝ้าระวังเรื่องภาวะโรคต่าง ๆ เพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจในทุกวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *